Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

I. Đối tượng và yêu cầu tuyển sinh 2016 – 2017

 

    • Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục các lứa tuổi từ 2013 – 2008
    • Thời gian học: 07h15 – 17h15 từ thứ Hai đến thứ Sáu. (có thể đăng ký thêm học vào thứ Bảy)
    • Năm học chính khoá từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 5 năm sau.
 
 
Hd Porn, Free Porn